Tag: 烛邹亡鸟全文翻译及停顿

文言文《晏子谏杀烛邹》的全篇翻译 烛邹亡鸟全文翻译及停顿

19 Comments 515 Likes 2225 Views 251 Votes
文言文《晏子谏杀烛邹》的全篇翻译 烛邹亡鸟全文翻译及停顿 使烛邹主鸟而亡之翻译齐景公喜欢射鸟,叫烛邹掌管那些鸟,但鸟全都逃跑了。景公大怒,诏告官吏要杀掉他。晏子说:“烛邹的罪有三条,我请求列出他的罪过再杀掉他。”景公高兴的说:“可以”。于是召来烛邹并在景公面前列出这些罪过,晏子说:“烛邹,你为国君掌管鸟而丢失

"景共好戈,使烛邹鸟而亡之"的翻译是什么?你的问题中少了字,还有个字错了。 原文是:“景公好弋,使烛邹主鸟而亡之” 翻译成白话文就是: 齐景公喜欢玩鸟,他指派烛邹掌管鸟,鸟跑了。 弋,带绳子的箭,文中的意思引申为用绳子系着鸟; 主鸟,掌管鸟的事情; 亡之,让鸟跑了。

"景公好弋,使烛邹主鸟而亡之。公怒,召吏欲杀之。...翻译:齐景公喜欢射鸟,叫烛邹掌管那些鸟,但鸟全都逃跑了。景公大怒,诏告官吏要杀掉他。 原文: 《晏子谏杀烛邹》 先秦:刘向 编 齐景公好弋,使烛邹主鸟而亡之。公怒,诏吏欲杀之。晏子曰: “烛邹有罪三,请数之以其罪杀之。”公曰:“可。”于

烛邹亡鸟全文翻译及停顿急一、译文:齐景公喜欢捕鸟。命令烛邹管理鸟,但是鸟逃跑了。齐景公很生气,下诏让官员杀掉他。晏子说:“烛邹有三条罪状,请让我列数他的罪状然后按照罪名杀掉他。”齐景公说:”可以。“ 于是召见烛邹,在齐景公面前列数他的罪行,说:“烛邹!你是

翻译文言文烛邹亡鸟原文:景公好弋,使烛邹主鸟而亡之。公怒,诏吏欲杀之。晏子曰: “烛邹有罪三,请数之以其罪而杀之。”公曰:“可”于是召而数之公前曰:“烛邹!汝为吾君主鸟而亡之,是罪一也;使吾君以鸟之故杀人,是罪二也;使诸侯闻之,以吾君重鸟以轻士 ,是罪

烛邹亡鸟中的三个之字各代表什么意思景公好弋,使烛邹主鸟而亡之①。公怒,召吏杀之②。晏子日: “烛邹有罪三,请数之③以其罪而杀之。公曰:“可。”于是召而数之公前,曰:“烛邹,汝为吾君主鸟而亡之,是罪一也;使吾君以鸟之故杀人,是罪二也;使诸侯闻之,以吾君重鸟以轻士,是罪三

使烛邹主鸟而亡之的亡是什么解释使烛邹主鸟而亡之 亡:丢失,逃跑,让……逃跑了,这里指让鸟逃走了。

文言文《晏子谏杀烛邹》的全篇翻译齐景公喜欢射鸟,叫烛邹掌管那些鸟,但鸟全都逃跑了。景公大怒,诏告官吏要杀掉他。晏子说:“烛邹的罪有三条,我请求列出他的罪过再杀掉他。”景公高兴的说:“可以”。于是召来烛邹并在景公面前列出这些罪过,晏子说:“烛邹,你为国君掌管鸟而丢失

使烛邹主鸟而亡之的亡是什么解释晏子谏杀烛邹 景公好弋,使烛邹主鸟,而亡之。公怒,诏吏杀之。晏子曰:“烛邹有罪三,请数之以其罪而杀之。”公曰:“可。”于是召而数之公前,曰:“烛邹!汝为吾君主鸟而亡之,是罪一也;使吾君以鸟之故杀人,是罪二也;使诸侯闻之,以吾君重鸟以

404